Produtores - Berserk - Anime - Videos - Animes - Notícias - Informações - Reviews - Fotos - Cosplays - Jogos e muito mais!

Berserk - Produtores

Criador: Kentaro Miura

Planejamento: Nagasaki Yoshiko; Oshima Michiru

Diretor: Takahashi Naohito

Conselheiro de Conceito da Série: Imagawa Yasuhiro

Desenhistas: Umakoshi Yoshihiko; Matsubara Tokuhiro

Supervisor de Animação: Matsubara Tokuhiro; Chiba Yuriko

Diretor de Arte: Kobayashi Shichiro

Diretor de Câmera: Yoshida Hinaka

Diretor de Som: Kato Hashiko

Trilha sonora: Susumu Hirasawa

Produtores: Nakatani Hazuma; Okuno Hashisato

©2007-2009 - Só Animes - www.soanimes.com.br